Psykiatri & sjukvård

Centralsjukhuset i Kristianstad

Centralsjukhuset i Kristianstad hänvisar anhöriga till en patient som avlidit på sjukhuset till Sjukhuskyrkan eller sjukhusets kuratorer.
https://vard.skane.se/

Danderyds sjukhus

Vid Danderyds sjukhus i Stockholm erbjuds anhöriga knutna till kirurg- eller urologklinikens mottagningar stöd av kuratorer.
http://www.ds.se

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Västra Götalandsregionen har ett nära samarbete med Sjukhuskyrkan. En sjuksköterska på akutintaget tar hand om föräldrar till ett avlidet barn.
https://www.sahlgrenska.se

Hallands sjukhus Halmstad

På Hallands sjukhus Halmstad hänvisar sjukhusets kliniker de anhöriga vidare till Sjukhuskyrkan eller kuratorer.
http://www.regionhalland.se

Helsingborgs Lasarett

När en patient avlidit låter Helsingborgs Lasarett i Skåne anhöriga tala med sjukvårdspersonal, som i sin tur kan hänvisa vidare till Sjukhuskyrkan eller kuratorer. De delar även ut skriften "Till er som just mist en närstående" som innehåller information om var du kan få hjälp och stöd, till exempel Röda Korset eller Socialjouren. Sorggrupper finns inte på sjukhuset. Kuratorer håller i krissamtal och längre krisbearbetningar.
https://vard.skane.se

Kronobergs län

Landstinget Kronoberg rekommenderar att du i första hand tar kontakt med sin vårdcentral eller psykiatrin. På Växjö och Ljungby Lasarett får anhöriga stöd av kuratorer eller Sjukhuskyrkan. En sorggrupp för barn som förlorat föräldrar ska finnas.
http://www.1177.se

Karolinska universitetssjukhuset

Stöd till anhöriga till någon som avlidit på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm ges av kuratorer. Kuratorer finns inom sjukhusets alla specialiteter.  Kuratorskliniken har större delen av sin verksamhet förlagd på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, men det finns även kuratorer verksamma på Karolinskas enheter på Rosenlunds sjukhus, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus samt S:t Eriks Ögonsjukhus. Informationsmaterial till exempel Vägar genom sorg av Eva Håkansson delas ibland ut. Sorggrupper saknas.
http://www.karolinska.se

Kry

En vårdcentral online där patienten erbjuds videomöten med läkare eller psykolog.
https://kry.se/

Landstinget Dalarna

Landstinget Dalarna hänvisar till psykiatrin, Sjukhuskyrkan eller de kuratorer som arbetar vid Falu lasarett, Mora lasarett, Ludvika lasarett och Borlänge sjukhus.
https://www.1177.se

Lasarettet Trelleborg

På Lasarettet Trelleborgs palliativa avdelning tar ansvarig sjuk- eller undersköterska kontakt med den närmast anhörige 4-6 veckor efter dödsfallet. Det finns möjlighet att få hjälp av läkare och psykiatri. De kan också hänvisa vidare till Svenska Kyrkans sorggrupper.
https://vard.skane.se

Piteå sjukhus

På Piteå sjukhus i Region Norrbotten kan du få stöd från Sjukhuskyrkan eller av sjukhusets kuratorer.
https://www.norrbotten.se

Region Gävleborg

Inom primärvården i Region Gävleborg finns så kallade psykosociala team bestående av kurator, psykolog och psykiatrisjuksköterska. Du kan även få stöd av kuratorer samt sjukhuspräster på landstingets fyra sjukhus.
http://www.regiongavleborg.se

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län har tre sjukhus: Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus. Stöd till sörjande på sjukhus sker i form av krisomhändertagande. Det kan ske av sjukhuspersonal, men också via Sjukhuskyrkan. Stöd till sörjande sker inte inom den specialiserade psykiatriska vården, utan i första hand på vårdcentralen, där det finns psykosociala team. Några sorggrupper finns inte.
http://www.rjl.se/

Region Norrbotten

Landstinget erbjuder stöd till sörjande vid alla fem sjukhus. Vanligt är att de närstående får kontakt med kurator eller Sjukhuskyrkan. Det stöd som erbjuds kan vara individuellt eller i grupp, beroende på individens behov och vad den aktuella verksamheten har att erbjuda. Sjukhuskyrkan har beredskap utanför kontorstid. Information ges om patient-/anhörigföreningar som erbjuder stöd. Krisreaktioner i samband med sjukdom, död och suicid handläggs enskilt eller i grupp (familj, släkt) av distriktsläkare, distriktssköterskor, kuratorer och psykologer. Vuxenpsykiatrin erbjuder stöd utifrån patientens behov. Vid suicid har vuxenpsykiatrin tydliga rutiner för stöd åt anhöriga till den bortgångne. Barn- och ungdomspsykiatrin kan erbjuda stöd till barn och ungdomar där föräldrar eller ungdomar själva mår dåligt och börjar få psykiatriska symtom av någon nära anhörigs död. Det finns ingen automatik i att erbjuda barnpsykiatrisk behandlingskontakt för att en nära anhörig dör.
https://www.norrbotten.se

Region Skåne

Psykiatri Skåne har ingen allmän stödverksamhet för personer i sorg. Om din hälsa påverkas ska du ta kontakt med primärvården. Ibland kan behov av specialistvård kanske uppstå och då kan psykiatrisk vård bli aktuell. Närstående till en patient som avlidit ges ofta stöd av till exempel kurator eller Sjukhuskyrkan.
https://vard.skane.se

Region Sörmland

Region Sörmland ger genom sina anhörigcentra psykosocialt stöd till sörjande. Landstinget ger också stöd i grupp till efterlevande till patienter som varit inskriva i den palliativa vården (ASIH, avancerad sjukvård i hemmet) på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
https://regionsormland.se

Region Västmanland

Projektet "Hälsa och Livskvalitet" i Region Västmanland har samtalsgrupper och är ett samarbete mellan Landstinget, Försäkringskassan och Svenska Kyrkan. Du kan även få hjälp att få kontakt med Svenska Kyrkans sorggrupper.
http://www.ltv.se

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Vårdpersonalen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Västra Götalandsregionen förmedlar kontakt med kuratorer som finns knutna till avdelningar samt kontakt med Sjukhuskyrkans personal. Detta gäller både vuxen- och barnsjukvården, psykiatri och somatik. Kuratorerna kan i sin tur förmedla kontakter med andra instanser så som samtalsgrupper.
https://www.sahlgrenska.se

Skånes universitetssjukhus

Anhöriga till någon som avlidit på universitetssjukhuset i Lund i Skåne får stöd av kuratorer eller Sjukhuskyrkan. Sjukhuskyrkan har sorggrupper. Flera kliniker på universitetssjukhuset MAS i Skåne, till exempel IVA-kliniken och Akutkliniken, erbjuder sörjande samtalsstöd hos kuratorer. Du kan även få samtal med ansvarig läkare. Möjlighet till både enskilda samtal eller familjesamtal hos kuratorer finns, och stöd kan ges under en lite längre tid. Du kan även få hjälp att få kontakt med primärvårdens kuratorer. Sjukhuset har en sjukhuskyrka.
https://vard.skane.se

Sorgmottagningen

Sorgmottagningen i Stockholm erbjuder psykologiskt/psykoterapeutiskt stöd till vuxna från 18 år efter förlust genom dödsfall. Sökande från hela Stockholms län tas emot, men boende på Norrmalm prioriteras. Samtalen är kostnadsfria. Terapeuterna har specialkompetens inom området.
http://www.sorgmottagningen.se/

Stockholms läns landsting

I Stockholms läns landsting har behandlande/ansvarig läkare ett professionellt ansvar att underlätta för de drabbade i den akuta fasen, och att kunna återhämta sig från sorgereaktionen. Detta gäller såväl vuxna som barn inom samtliga specialiteter. Vid sjukhusen finns tillgång till kuratorer. Sjukhuskyrkan kan ge stöd och förmedla kontakt till olika trossamfund. I landstingets Rättighetskatalog Att stärka patientens ställning - vägledning för patienter och personal finns olika intresseorganisationer angivna om vart du kan vända dig till för att få stöd till exempel Anhörigas riksförbund.
https://www.sll.se

Sunderby sjukhus

Vid Sunderby sjukhus i Region Norrbotten anordnas regelbundet gruppverksamhet, under ledning av kurator och präst från Sjukhuskyrkan för föräldrar som förlorat barn. Vuxenpsykiatrin vid Sunderby sjukhus har en särskild jourkriskurator som ger stöd till anhöriga vid plötsliga dödsfall.
https://www.norrbotten.se

Södra Älvsborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus kan erbjuda stöd till sörjande av personal med olika kompetens beroende på hur djup krisen är och var i tiden den sörjande befinner sig (från distriktssköterska till psykoterapeut/psykolog). Undantag gäller gruppbehandling som bara finns på vissa ställen under vissa tidsperioder beroende på enhetens befolkningsansvar. Dessa patienter kan remitteras till psykiatrin som har större patientunderlag.
https://sas.vgregion.se/

Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus hänvisar till Sjukhuskyrkan. Olika sorggrupper finns för barn, tonåringar och vuxna mellan 20 och 30 år. Varje sorggrupp möts 8 gånger à 2 timmar per tillfälle.
http://www.sodertaljesjukhus.se

Trygg-Hansa

I vissa försäkringar ingår kristerapi för föräldrar som förlorat ett barn, barn som förlorat ett syskon eller en förälder, samt för den som förlorat sin partner. Du får som mest 10 krissamtal.
http://www.trygghansa.se

Visby lasarett

Sjukhuskyrkan på Visby lasarett i Region Gotland har sorggrupper. En grupp är knuten till den Onkologiska enheten. Även blandade sorggrupper finns (för alla slags sörjande). Grupperna träffas under en termin vid 5-6 tillfällen. Vid mer långvarig sorg rekommenderas enskild handledning. 
http://www.gotland.se

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting har inte organiserat någon särskild verksamhet för att erbjuda stöd till sörjande. Däremot kan respektive vårdenhet till exempel vårdavdelning, akutmottagning, ha egna utarbetade rutiner inom ramen för sin ordinarie verksamhet som avser vilket stöd som erbjuds närstående i anslutning till dödsfall.
https://www.regionvasterbotten.se/

Ängelholms sjukhus

På Ängelholms sjukhus tas sörjande hand om av kuratorer. Sorggrupper finns inte, utan stöd ges individuellt. Möjlighet till stöd under en lång period finns.
https://vard.skane.se