Här kan du få hjälp

I denna kategori ryms följande delar:

* Psykiatri & sjukvård: Hit kan du vända dig om du är i behov av hjälp på grund av kris, depression eller posttraumatiskt stressyndrom. Där diskuteras vilken typ av hjälp du behöver. Olika människor har olika slags behov. Vissa behöver individuella samtal. För andra fungerar det bättre att gå i gruppterapi. För någon räcker det med några enstaka besök medan andra behöver år av terapi.

Inom vården finns olika slags hjälp att få till exempel från en kurator eller Sjukhuskyrkan. Samtalsakuten är en verksamhet som erbjuder stöd till sörjande. Hälsodisken kan också ha sorggrupper. Kontakta din kommun för mer information. Ett alternativ för barn som drabbats av sorg är Familjeteamet. I händelse av en katastrof eller kris har Sveriges kommuner så kallade POSOM-grupper (Psykologiskt och Socialt omhändertagande) och PKL-grupper (Psykologiska katastrofledningsgruppen).  Grupperna, som sammankallas av SOS Alarm, utgörs av representanter från ambulans, kyrka, polis, räddningstjänst och socialförvaltning. Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri ansvarar för kunskapsuppbyggnad inom katastrofpsykiatri, psykotraumatologi och posttraumatiska stressyndrom, och har i uppdrag är att utveckla hälso- och sjukvårdens förmåga att möta drabbade människors psykologiska behov vid olyckor och katastrofer samt i vardagssjukvårdens krissituationer. Vissa försäkringsbolag erbjuder samtalsstöd som kan ingå i försäkringstagarens krisförsäkring.

* Tro & kyrka: För den troende känns det kanske naturligt att vända sig till sin församling då du drabbas av sorg, men Svenska Kyrkans sorggrupper är även öppna för den inte vanligtvis besöker kyrkan. Sorggruppernas upplägg varierar, men kan bestå av ett antal gruppträffar med andra sörjande. Mötena leds oftast av en präst eller en diakon.

* Andra alternativ: Länkar till kurser och annan sorgbehandling. Utbildning och erfarenhet hos dem som håller i kurserna kan variera, liksom priset. Flera arbetar enligt modellen Programmet för sorgbearbetning™ och är utbildade vid Svenska institutet för sorgbearbetning.

* Telefonjourer & chatt: När du akut behöver prata eller chatta med någon. Vissa jourer har professionellt utbildad personal, andra en frivillig medmänniska.

* För studenter: På högskolor och universitet finns ofta dels Studenthälsan där du kan prata med en kurator, dels Studentkyrkan. Öppettiderna är ofta begränsade.

* Ekonomiska bidrag & stiftelser: Bidrag till sörjande, samt stipendier och minnesfonder.